coachande pedagog

Många elever upplever idag stress till följd av de krav som ställs på dem, både i och utanför skolan, vilket kan leda till psykisk ohälsa, ökad frånvaro och sjunkande studieresultat. Flera studier har visat att coachande samtal och ett coachande förhållningssätt i skolan kan leda till:

- bättre hälsa
- ökad närvaro
- ökad studiemotivation
- större egenansvar hos eleverna för sina studier
- högre studieresultat
- mer positiv självbild
- stärkt självförtroende
- bättre relationer mellan lärare och elev
- bättre relationer mellan kollegor

Coaching har idag en självklar plats inom både små och stora företag och även offentliga verksamheter ser idag vinsterna med att arbeta med coachande samtal och ett coachande förhållningssätt. Många inom skolans värld, såväl rektorer, lärare och elevvårdspersonal väljer idag att gå en coachutbildning för att få fler verktyg i arbetet med elever, kollegor och föräldrar.

Det coachande förhållningssättet handlar om att se och lyfta styrkor hos varje individ, att tro på elevens förmåga att kunna utvecklas, att lösa utmaningar och nå mål. Lärarens uppdrag är att hjälpa elever att utvecklas och nå sin fulla potential och det är också grunden i all coaching. I de coachande samtalen arbetar vi därför med att lyssna aktivt, ställa frågor som leder till nya tankar och insikter, utmana till att gå från tanke till handling, inspirera och motivera till att ta ansvar för sin egen situation och utveckling.

CoachCompaniet erbjuder allt från kortare workshops till längre utbildningar för pedagoger och skolledare. Huvudansvarig för detta är Malin Boström, utbildad lärare och certifierad coach.

Vi erbjuder också individuell coaching både skolledare och övrig personal där du kan lyfta utmaningar som du stöter på i ditt arbete och hitta sätt att hantera dem på ett så bra sätt som möjligt. Vid behov kan vi även stödja skolor i rollen som elevcoacher och stötta elever genom individuella coachsamtal.

Vår dröm är att få en coachande kultur i alla led i skolan. Detta gör att vi vill involvera alla i skolan för att man ska ha en gemensam syn på hur man möter och arbetar med eleverna. Vi strävar också efter att involvera föräldrarna i att använda ett coachande förhållningssätt eftersom föräldrarna har en viktig roll för att barnen ska må och fungera så bra som möjligt, både i och utanför skolan.   

Boka ett förutsättningslöst möte med oss redan idag så berättar vi mer.

Så går det till

Vid första samtalet går coachen och lärare/ledare igenom de utmaningar som läraren/ledaren upplever i sin vardag och de utvecklingsområden som läraren/ledaren vill arbeta med. Tillsammans sätter vi upp konktreta mål att arbeta mot och skapar en plan för samarbetet.  

Därefter ägnas samtalen åt att hitta strategier för att hantera utmaningar, skapa handlingsplaner för lärarens/ledarens utveckling samt följa upp vad som sker längs vägen. Samtalen är ca 60 min långa och brukar ske med ca 2-4 veckors mellanrum. Mellan samtalen arbetar läraren/ledaren med sin utveckling på egen hand utifrån det som framkommit under samtalen. Det kan handla om att träna på något eller att ta ett konkret steg i sin utvecklingsresa. Under denna period erbjuds stöd via telefon eller e-post vid behov.

CoachCompaniet erbjuder både paket om ett fast antal coachsamtal som du kan fördela fritt (du kan alltså låta en anställd få samtliga samtal eller fördela dem mellan flera personer utifrån behov) och årsabonnemang med fritt antal samtal för en person under ett år.

Samtalen sker främst på telefon eller digitalt, via plattformar som Zoom eller Teams. 

nyfiken och vill veta mer?